Verkoopsvoorwaarden

algemene verkoops-en aanemingsvoorwaarden

behoudens andere schriftelijke bepalingen, worden onze overeenkomsten geacht gesloten te zijn onder volgende voorwaarden:

1.de bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen.
indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
2.iedere bestelling verbindt ons slechts nadat wij ze hebben aanvaard en na ontvangst van een wel ondertekende offerte.
3.bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere levering en uitvoering van de werken stop te zetten. Bovendien houden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
4.in geval van annulatie van de bestelling is de koper/opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van de waarde van de bestelling
5.de uitvoeringstermijn is benaderd opgegeven. Een vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot ontbinding van de overeenkomst. Zo verwijlboetes bepaald zijn, kunnen ze slechts worden toegepast indien het werk onderbroken werd niet door de schuld van de klant, de aannemer/uitvoerder, niet ten gevolge van vorst, staking of andere buitengewone omstandigheden onafhankelijk van onze wil.
6.onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
7.wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper/opdrachtgever.
8.klachten betreffende uitgevoerde werken moeten ons toekomen binnen de acht dagen na plaatsing/-oplevering en alleszins voor gebruik het protest tegen onze factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
9.alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
10. de klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg.
11.bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 1% per maand van het factuurbedrag. eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50.00 euro. Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen, wissels of cheques evenals andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden aan de koper/opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.
12.in geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Tongeren bevoegd.

Meest recente berichten